درباره محصول- نگارش :

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


این سیستم برای برگزاری آزمون های آنلاین رشته های دانشگاه علوم پزشکی مجازی در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم شده است.


 
1396/06/25 00:00
شیوه نامه برگزاری آزمون الکترونیکی برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
1396/07/02 00:00
لطفا قبل از شروع آزمون فیلم راهنمای اجرای آن را مشاهده نمایید.
1396/07/02 00:00
آدرس محل برگزاری آزمون جامع الکترونیکی اموزش پزشکی سطح یک در دانشگاه های علوم پزشکی
1396/07/03 00:00
راهنمای شرکت کنندگان در آزمون رشته کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی
1396/07/04 00:00
جدول دروس امتحانی، تعداد سوالات و زمان پاسخدهی آزمون سطح یک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی