درباره محصول- نگارش :

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


این سیستم برای برگزاری آزمون های آنلاین رشته های دانشگاه علوم پزشکی مجازی در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم شده است.


 
1396/06/25 00:00
شیوه نامه برگزاری آزمون الکترونیکی برنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی